• DSC_0051_942x300
  • DSC_0052_942x300
  • DSC_0337_942x300
  • slideshow
  • DSCF0876_942x300
Skip to content
Najnowsze wiadomości
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/5
Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich ws. komunikacji we Włochach
Nowe rondo na ul. Popularnej, tranzyt na ul. Potrzebnej, dojazd do Stacji Muzeum na Odolanach, remonty i nowe przejścia dla pieszych na włochowskich ulicach – to tylko niektóre tematy najbliższej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich (ZDM). Komisja odbędzie się 19 września (wtorek) w Urzędzie Dzielnicy Włochy o godz. 16:30 w sali 205. 
Czytaj całość
 
Jesteś w: Strona główna arrow O nas arrow Statut
Statut
Wyciąg ze statutu Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
02.09.2007.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 2.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Podejmowanie działań na rzecz rozwijania samorządności lokalnej i budowania społeczeństwa obywatelskiego.
2. Stymulowanie procesów integracji społeczności lokalnej.
3. Czynne uczestnictwo w kształtowaniu ładu przestrzennego osiedla, dzielnicy, miasta.
4. Promowanie osiedla Włochy jako przyjaznego dla mieszkańców osiedla domów jednorodzinnych w zieleni . Dbałość o jednolity jego charakter i harmonijny  rozwój.
5. Tworzenie poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości mieszkańców w relacjach z organami samorządowymi, urzędami  oraz budowa ich wzajemnego zaufania.
6. Ochrona środowiska.
7. Udzielanie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
8. Ochrona i promocja zdrowia
9. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
10. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
12. Działalność dotycząca nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
13. Działalność kulturalna oraz promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
14. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
15. Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
16. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
17. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, także działania wspomagające rozwój demokracji,
18. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
19. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
20. Promocja i organizacja wolontariatu,
21. Upowszechnianie wiedzy historycznej, praw obywatelskich, pogłębianie patriotyzmu obywateli i ich identyfikacji z interesem państwa
22. Upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku

§ 3.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty poprzez występowanie z wnioskami, postulatami i interwencjami do władz i jednostek organizacyjnych samorządu lokalnego oraz innych instytucji, których działalność ma wpływ na życie mieszkańców.
2. Udział w pracach komisji samorządu lokalnego. Zbieranie, udostępnianie i upowszechnianie informacji dotyczących  poczynań  organów gminy.
3. Regularne spotkania z władzami samorządu lokalnego na tematy dotyczące życia wspólnoty i otwartości funkcjonowania władz i urzędników Urzędu.
4. Określanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, zbieranie opinii społeczeństwa na temat zagospodarowania przestrzennego osiedla, formułowanie ocen działalności organów gminy na rzecz lokalnej społeczności i na rzecz poszczególnych obywateli.
5. Społeczną wymianę doświadczeń i pomoc informacyjną  mieszkańcom w sprawach administracyjnych z zakresu zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego.
6. Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań na rzecz zwiększania społecznego wpływu na działalność właściwych jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia optymalnej efektywności  ich działania.
7. Prowadzenie działalności  wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z założonymi celami Stowarzyszenia
8. Organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach o zasięgu gminnym, krajowym i międzynarodowym.
9. Działalność informacyjną i edukacyjną.
10. Realizację projektów finansowanych ze środków własnych oraz  z dotacji organów samorządowych, rządowych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych - polskich i zagranicznych.
11. Współpracę z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi.
12. Występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny uzasadniony celami statutowymi oraz interes prawny innych osób w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych, w tym w szczególności z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, opieki nad zabytkami, dostępu do informacji oraz w procesach inwestycyjnych, a także udział w postępowaniach karnych w charakterze określonym dla organizacji społecznej w Kodeksie postępowania karnego.
13. Udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego powoływanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie związanym z celami statutowymi.

Zmieniony ( 14.10.2010. )
 
 

Nasz kanał na YouTube

cialis canada no prescription

Ład przestrzenny

abc_planow_miejscowych.jpg

Biuletyn Informacji Publicznej

Plany miejscowe

plany_miejscowe_w_warszawie.jpg

Polecamy

wlochy_na_warszawa_gazeta_pl.png
Projekt Aktywni mieszkańcy kształtują przestrzeń Miasta-Ogrodu Włochy 2014-2015 realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. fba-logo.jpg
 
pfdim-logo.jpg
 
eea-logo.jpg
Projekt strony został sfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014 w ramach programu
fio-logo.jpg

Facebook

Kanał RSS

Ankieta

Oto projekty: Zespół pierwszy  i Zespół drugi.
Który z projektów zagospodarowania terenu przy stacji PKP Warszawa Włochy podoba Ci się bardziej?
 

Informacja o ciasteczkach

Portal Informacyjny- Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy to informacje na tematy takie jak: Dzielnica Włochy, Stare Włochy, Nowe Włochy.